:: صفحه‌ی اول     :: درباره‌ی ما     :: تماس با ما
پنجشنبه، ۲۹ مهر ۱۴۰۰
:: English Section
P گزارش
احياي بافت هاي فرسوده شهر

سید علیرضا قهاری Alireza Ghahariسكونت در بافت هاي فرسوده شهري را بايد از ديدگاهي جامع نسبت به محيط مورد بررسي قرار داد، زيرا رابطه فقر و توسعه، اجبارها يا الزام ها ، وزنه گذشته تاريخي و قدمت آن، خطرات ناشي از شيوه هاي معمول و جاري مداخله گرانه در اين گونه مراكز و بالاتر از همه نيازهاي مربوط به فضاي زندگي كه خود در يك مجموعه كامل نيازها جاي مي گيرد و در نهايت خواست مردمي كه با تنگدستي و محروميت در فضاهاي كم و بيش نامطلوب زندگي مي كنند ، همه و همه مي بايست در يك نظام هماهنگ برنامه ريزي و تصميم گيري براي رشد و توسعه مراكز شهري و بافت كهن پيش بيني شوند.

بحران ناشي از سردرگمي دست اندركاران امور شهري در اصلاح وبهبود وضعيت بافت هاي فرسوده تاكنون هرگونه برنامه ريزي و طراحي را در اين مقوله به شكست كشانيده و مراكز شهري به ويژه در شهرهاي بزرگتر، بيش از پيش از داخل گسسته شده است.
پرداختن به بافت قديمي و برنامه ريزي در آن، جدا از پرداختن به واقعيات اقتصادي، فرهنگي و اجتماعي نبوده و سلايق شخصي در حل معضلات شهري جايي ندارد. اگر در معماري امروز تقليد كوركورانه از سبك هاي نامأنوس و برپايي نماد هاي آن در ميانه بافت شهري با فرهنگي متضاد فقط مي تواند تأسف برانگيز باشد، دخالت در مجموعه هاي زيست محيطي و بافت مراكز شهري بدون در نظر گرفتن پارامترهاي اشاره شده ، به طور قطع به صدمات جبران ناپذيري در ابعاد انساني منجر خواهد شد. به علاوه خلاء ناشي از تشكيلات آگاه به مسايل زيست محيطي ، به ويژه در امر مراكز شهري و بافت هاي قديمي در چند دهه اخير ، اين مراكز را به اضمحلال كشانيده و تجديد حيات آن را موكول به سرمايه گذاري هاي سنگين و تحميل بار فوق العاده بر بودجه عمومي كرده است.
چرا ساكنان مراكز شهري و بافت كهن در مقابل تغييرات حساسيت دارند؟
از دهه 1350 كه تفكر مرمت و احياي بافت مراكز شهري در بين متوليان امور شهرها ، كارشناسان و طراحان شهري شكل گرفت، مداخله هاي پنهان و آشكار در تغييرات فيزيكي بافت كهن و اين بار با شعار حفظ آن و به حداقل رسانيدن صدمات ناشي از اين مداخله ها صورت پذيرفت . در سال هاي اخير توجه بيشتر به چگونگي تغييرات و لزوم كارايي طرح هاي جامع شهري در حفظ بافت مراكز شهري شده است. معهذا زماني كه پاي عمل به ميان مي آيد، نقض قوانين شهرسازي و مالكيت و نبود مكانيزم اجرايي يكپارچه از يك طرف و ناديده گرفتن نقش ساكنان و صاحبان اصلي اين مراكز از طرف ديگر ، چنان كلاف سردرگمي به دست مي دهد كه بسياري از طرفداران رشد و توسعه بافت كهن را از ادامه كار منصرف مي كند.
مسلما زماني كه تغييرات در مراكز شهري بدون هماهنگي لازم و شناخت مراتب فرهنگي ، اجتماعي و اقتصادي حاكم شروع شود و با ساكنان آن همانند اجزاي ساختمان كه بايد در روند اين نوسازي تغيير يابند برخورد مي شود، نمي توان انتظار داشت آنها با مداخله گرها مقابله نكنند و لااقل بي تفاوت بمانند. شهرسازان و متخصصان نوسازي، در مرمت بافت و تغييرات مراكز شهري براي خود حق همه گونه مداخله قائلند . چه كسي حد اين دخالت ها را تعيين مي كند؟
گفته مي شود اين مراكز شبيه آنچه در مورد نوجواناني كه گرفتار مسايل فراوانند نه تنها در بحبوحه رشد هستند، بلكه ظاهرا در اوج بحران رشد خود قرار دارند، معهذا مداخلات ناشيانه در جهت اصلاح وضع شان مي تواند به ناكامي بينجامد و هر گونه اقدام واقع بينانه بعدي را عقيم گذارد.
داشتن طرح جامع پويا براي رشد مراكز شهري، حياتي است
نوسازي مراكز قديمي شهر كه اكثرا مراكز بازرگاني، صنعتي و اداري بوده و تا به امروز بدون توسعه مانده و خطوط پيچيده زندگي خود را حفظ كرده اند بدون علاقه مندي و توجه به ضرورت توسعه و شناخت تبعات اين توسعه ، خالي از اشكال نخواهد بود. اين مراكز كه از نظر شكل و محتوا منسوخ شده و قادر به تامين محيط مناسب براي زيست و دادوستد ساكنان خود نيستند و نمي توانند خود را با الگوي رشد شهر منطبق كنند، سطوح بسيار با ارزشي از سطح شهر در اختيار دارند، حال آنكه امكان همسويي با نيازهاي اقتصادي ، اجتماعي جامعه، مدت هاست از آنها سلب شده است.
تصور اينكه ثبت اين بافت ها بعنوان ميراث كهن و جلوگيري از تغييرات فيزيكي آن، مي تواند معماري سنتي و بافت شهر قديم را حفظ كند ، پنداري عبث بيش نيست . در بافت هاي متراكم مراكز شهري كه در ايران به ويژه با مصالح ساختماني خام بنا شده، رها كردن و فرار تدريجي ساكنان براي دستيابي به تسهيلات و فضاهاي جديد شهري ، بسيار عادي است. همچنان كه جايگزيني قشرهاي محروم و پناهندگان و مهاجران در بافت متراكم قديمي، معمولا فرسودگي و خرابي بيشتر بافت را به همراه دارد ، هر چند كه اين امر اغلب وخيم تر از دخالت هاي ناشيانه طراحان و متوليان امور شهر در بافت كهن نيست . در اينكه بافت مراكز شهري مي بايست احيا شده و قابليت زندگي و جريان اقتصادي پيدا كند، همگان متفق القولند، اما اغلب اوقات وقتي صحبت از نوسازي اين نوع مراكز مي شود، تنها شبكه اقتصادي حاكم است كه خط مشي ها را تعيين مي كند . به عبارت ديگر هرگونه تغيير در بافت هاي قديمي مي بايست در درجه اول توجيه اقتصادي داشته باشد، به همين دليل است كه سرمايه ها در امر ساخت و ساز ، معمولا به دنبال بي دردسرترين و راحت الوصول ترين زمينه هاي ساخت گرايش دارند. چرا كه بازگشت اصل و سود سرمايه بدين ترتيب تضمين شده است.
اما متوليان امر نمي توانند به آرزوها و احتياجات اقشاري كه درون اين مراكز به داد و ستد و حرف مختلف اشتغال داشته يا سكونت دارند، بي اعتنا باشند و پرداختن به بافت هاي قديمي را نوعي به هدر دادن سرمايه ملي تلقي كنند . اگر نوسازي بافت هاي قديمي منطبق با ضروريات جامعه و به منظور بسط عدالت اجتماعي در دستور كار دولتمردان امر قرار گيرد و در سياست هاي جاري اقتصادي و اجتماعي ، اصلي از اصول فقرزدايي به حساب آيد ، نه تنها در تغيير باورهاي عامه موثر خواهد بود، بلكه با اجراي برنامه هاي انديشمندانه از اين دست ، رونق اقتصادي را نيز به همراه خواهد داشت.
بازسازي تمام عيار يا نوسازي و روانبخشي
اگر امروز عوامل اقتصادي ، اجتماعي و انساني كه فرو پاشنده بافت كهن و مراكز شهري ماست ، درست شناسايي نشود يا به دست فراموشي سپرده شوند، فردا در پس ديواره هاي محقرانه محلات قديم، فقط زاغه ها ، انبارها و مخروبه هايي به نام مسكن خواهيم داشت، در حالي كه بافت هاي جديد داراي خيابان هاي عريض ، خانه هاي نوساز، مغازه ها و محل هاي داد و ستد و بازرگاني خواهد بود. اين كار آسان است و به بيان دقيق تر فراموش كردن بافت مضمحل قديمي شهر، ساده ترين راه حل است.
اين راه حل ها را بايد فراموش كرد!
برخي از نظريه پردازان امور شهر ، بازسازي تمام عيار را براي رونق مراكز شهري پيشنهاد مي كنند و جنبه هاي تجديد حيات بافت كهن را در قالب سرمايه گذاري و استفاده بهينه از اراضي موجود مي بينند . آنها توصيه مي كنند كه به وجود آوردن شبكه تسهيلات و ساختمان هاي جديد و بلند مرتبه و بهره برداري حداكثر از قطعات موجود در مركز شهر، دست به تغييرات همه جانبه شبيه آنچه در مراكز شهري در غرب اتفاق افتاد زده شود. طرفداران اين نظريه اذعان دارند كه با كوچ ساكنان فعلي كه قادر به هماهنگي وضعيت خود با اين توسعه نيستند، شهري جديد به جاي بافت كهن خواهد روييد و به اين طريق، جريان سرمايه گذاري تمايل خواهد داشت كه در اجراي طرح اين مناطق و بازسازي يكپارچه آن مشاركت بيشتر كند. در مقابل نظريه متعادل تر حاكي از آن است كه مي بايست اين نوع بافت هاي فرسوده را با بهينه سازي و ارايه تسهيلات و تجهيزات شهري، بيش از پيش قابل سكونت و بهره برداري كرد و به اين طريق ضمن جلوگيري از شتاب اضمحلال آن، به اركان زيست محيطي آن فرصت داد كه از درون به بازسازي بپردازد . در اين نظريه طراحان به روانبخشي محيط و ابعاد نوسازي در مقياس انساني توجه بيشتري نشان مي دهند و معتقدند اگر انگيزه هاي لازم براي حفظ بافت و تداوم زندگي در بافت كهن پديد آيد، ساكنان فعلي بهترين سرمايه گذاران و حافظان مراكز شهري خواهند بود.
مشاركت مردمي و ضرورت ها
احياي بافت هاي فرسوده شهري به ويژه در مراكز شهرهاي بزرگ مقوله اي است كه نمي تواند جدا از اصلاح سياست هاي اقتصادي ، اجتماعي شكل گيرد. سياستگذاري ها وقتي مي تواند مثمر ثمر باشد كه از مردم حمايت كند تا خود بتوانند آنچه را كه قادرند انجام دهند . خاصه آنكه در مراحل نوسازي و احياي اندام هاي فرتوت شهري، ايجاد زيربناي سالم اقتصادي و برطرف كردن فقر مادي قشرهاي ساكن آن ، دست كم اين اميد را به وجود مي آورد كه طرح هايي از اين دست، نيمه كاره نخواهد ماند . اينكه براي نگهداري يا بازسازي بافت هاي قديمي، مي بايست بر بودجه دولت تكيه داد، به نظر دور از واقعيات است . اما اگر در نظر داشته باشيم كه در اكثر مراكز شهري، به علت وجود مجموعه هاي اقتصادي سنتي به ويژه بازار مي توان از پشتوانه مالي جهت اجراي طرح هاي نوسازي بهره برد ، نوعي مشاركت به دست مي آيد كه در يك سوي آن كارگزاران امور شهري و بودجه هاي عمومي قرار دارد و در سوي ديگر ، سرمايه داراني كه به نحوي ارتباط خود را با اين مراكز حفظ كرده و ترجيحا بقاي خود را در اين مجموعه ها جست و جو مي كنند. ارزيابي مشاركت ساكنان و كساني كه در مجموعه بافت كهن و مراكز شهري صاحب امتياز و سرمايه هستند، در برنامه ها و حتي اجراي طرح هاي نوسازي ، قبل از هرگونه تصميم گيري لازم است. به علاوه سازماندهي براي احياي بافت هاي فرسوده شهري با همكاري تمامي دست اندركاران اجرايي، سازمان هاي دولتي، شهرداري ها ، ميراث فرهنگي ، متخصصان برنامه ريز و طراحان و نمايندگان قشرهاي ساكن و سرمايه گذاران و بانك ها نخستين قدم در شكل گرفتن نهادي است كه همراه و همگام حيات بافت كهن و فرسوده زندگي مي كند ، در آن استقرار دارد و از نزديك رشد و توسعه آن را احساس مي كند.

P تبلیغات
دانشگاه آزاد اسلامی واحد امارات در رشته کارشناسی ارشد شهرسازی دانشجو می پذیرد
 مسترکلاس تخصصی ژورنالیسم در حوزه شهر و معماری