:: صفحه‌ی اول     :: درباره‌ی ما     :: تماس با ما
دوشنبه، ۲۹ دي ۱۳۹۹
:: English Section
P گزارش
چرا فقط درختان لويزان؟!

Ali Asghar Keyhani علی اصغر کيهانیبرابر مطالعاتی که در بخش جنگلداری ايالت کاليفرنيای آمريکا انجام گرفته، هر درخت 5 ساله در طول عمرش، به شرح زير به محيط زيست فايده ميرساند:
تهيه و توليد اکسيژن 32 دلار، جذب و تنظيم رطوبت 37 دلار، توليد پروتئين 25 دلار، کنترل آلودگی هوا 625 دلار، تهيه پناهگاه برای حيوانات 31 دلار و کاهش فرسايش نيز31 دلار.

اين در حاليست که هر هکتار جنگل ساليانه 2/5 تن اکسيژن توليد ميکند و 4/10 تن دی اکسيد کربن هوا را جذب ميکند و سه تن گرد و غبار را جذب و پالايش ميکند.به بيان ديگر، هر درخت بطور متوسط، سالانه حدود 12 کيلوگرم از دی اکسيد کربن هوا را ميگيرد.اين مقدار معادل دی اکسيد کربنی است که يک اتومبيل در طی يک مسافت 7 کيلومتری توليد ميکند.در جوامع شهری بخاطر انباشت انواع وسايل و تأسيسات مولد آلاينده های زيست محيطی، ضرورت گسترش فضاهای سبز داخل محدوده شهر و ايجاد کمربند سبز پيرامون شهر بخاطر تأثيرات مستقيم بر حفظ جان شهروندان اهميت دوچندانی پيدا کرده است.در کنار اهميت اين مجموعه ها برای مديران شهری، نهادهای مدنی و NGO های مختلفی نيز که بصورت مردمی تشکيل شده اند بر حفظ اين محيطها نظارت دائمی دارند. مهمترين ويژگی مسائل زيست محيطی، جهان شمول بودن اين بحث هاست.به بيان ديگر نميتوان بحثهای زيست محيطی و آلودگيهای محيطی را بصورت بخشی و موردی و يا منطقه ای بررسی کرد.اگر قطع 12 هزار اصله درخت در جنگلهای لويزان برای کنترل و کاهش آلودگيهای محيط زيست مهم است– که قطعاً مهم است عملکرد ساير بخش های مديريت شهری که آلودگيهای به مراتب بيشتری ناشی از عملکرد آنهاست نيز مهم است.به نظر ميرسد بسياری از اعتراضات به قطع درختان جنگل لويزان ناشی از اهميت محيط زيست و حفظ آن نيست و مسائل ديگری انگيزه منتقدين ميباشد، چرا که در مجموعه عملکرد همين شهرداری، خسارات به مراتب بيشتری از قطع 10 هزار اصله درخت در جنگل لويزان به محيط زيست وارد ميشود و متأسفانه هيچ اعتراضی هم به دنبال ندارد و همه اين معترضين سکوت اختيار کرده اند.در زير يکی از اين موارد فراموش شده را بطور مختصر بررسی ميکنيم
- در فرآيند توليد هر تن سيمان يک تن گاز کربن دار وارد محيط زيست ميشود.به بيان ديگر برای رفع آلودگيهای ناشی از توليد يک تن سيمان نتيجه و پالايش بيش از 100 درخت در طول يک سال از بين ميرود.
برابر آمار رسمی ارائه شده از سوی شهرداری تهران عمر مفيد جداول بتنی در شهر تهران بين صفر تا 3 سال است که در فرآيند توليد سالانه 4 ميليون قالب جدول بتنی مصرفی در شهرداری تهران بيش از 150 هزار متر مکعب بتن و يا 60 هزار تن سيمان مصرف شده است بخاطر توليد جداول بتنی بصورت دستی و نبود معيار پذيرش مناسب و در برخی مواقع روش های تست و آزمون غلط، به غير از جداول بتنی ماشينی که کمتر از 5% جدول شهر تهران را تشکيل ميدهند، بقيه جداول عمر مفيدی کمتر از 3 سال پيدا کرده اند که بصورت مکرر تعويض ميشوند. تعويض های مکرر جداول بتنی در شهر تهران همه ساله بيش از 60 هزار تن گاز کربن دار وارد محيط زيست ميکند و اين در حاليست که در صورت استفاده از جداول ماشينی و مرغوب، اين قطعات عمری بيش از 50 ساله پيدا ميکنند، در نظام حاکم بر شهرداری تهران، نه تنها از دوام و طول عمر بالای جداول حمايت نميشود بلکه بخاطر فقدان دانش فنی، ضعف مديريت حاکم بر بخشهائی از حوزه فنی شهرداری تهران و نيز روش های آزمون غلط و بعضاً منافع تعريف شده ای که بين طبقه پيمانکاری و بخشی از بدنه مديريت ميانی شهرداری تهران وجود دارد، همچنان شاهد استفاد از جداول بتنی دستی نامرغوب با طول عمر اندک هستيم و متأسفانه اعتراضات وسيع کارشناسان و صاحبان صنايع نيز در اين باره مورد توجه قرار نگرفته است.حال توجه داشته باشيد برای جبران خسارات زيست محيطی ناشی از تعويض های مکرر جداول بتنی همه ساله بيش از 5 ميليون اصله درخت لازم است (معادل 6 هزار هکتار جنگل) ده هزار اصله درختی که در جنگل لويزان قطع شده اند برابر خسارات زيست محيطی توليد 8 هزار قالب جدول بتنی در سال است.فقط در اتوبان امام علی در ظرف 2 سالی که از نصب جداول اين اتوبان ميگذرد بيش از اين تعداد جدول بتنی تخريب شده اند. اگر خبرنگارانی که برای تهيه گزارش از قطع درختان جنگل لويزان از اتوبان صدر و شهيد بابائی عبور کرده اند، نظری به جداول اين اتوبان بياندازند و هر جدول تخريب شده را در نقش يک درخت قطع شده ببينند، قبل از اينکه به جنگل لويزان برسند برميگردند زيرا درختان بيشتری از جنگلهای لويزان در طول اين مسير از بين رفته اند.فراموش نکنيم که هر جدول بتنی که تخريب ميشود بيش از 20 کيلوگرم دی اکسيد کربن برای توليد سيمان اين قطعه بتنی به محيط زيست وارد شده است و اين قطعه ميتواند عمری بيش از 100 سال داشته باشد اگر مديريت شهرداری بخواهد و بتواند.

P تبلیغات
دانشگاه آزاد اسلامی واحد امارات در رشته کارشناسی ارشد شهرسازی دانشجو می پذیرد
 مسترکلاس تخصصی ژورنالیسم در حوزه شهر و معماری